उच्च-रक्तचापको नियन्त्रण र रोकथाम को बारेमा

उच्च-रक्तचापको नियन्त्रण र रोकथाम को बारेमा     14149 viewed 

2019-08-26


Dr. Om Murti Anil , Heart Specialist, Nepal, Interview on High Blood Pressure

उच्च-रक्तचापको नियन्त्रण र रोकथाम को बारेमा कुरा ?

Involvement with