प्रेसर (BP) कसरी नाप्ने

प्रेसर (BP) कसरी नाप्ने     28153 viewed 

2022-05-18


Dr. Om Murti Anil , Heart Specialist, Nepal

BP नप्द ध्यान दिनुपर्ने कुरा ?

Involvement with