उच रक्तचापमा औषधीको समयमै प्रयोग किन जरुरी हुन्छ ?

उच रक्तचापमा औषधीको समयमै प्रयोग किन जरुरी हुन्छ ?     8344 viewed 

2019-04-26


Dr. Om Murti Anil , Heart Specialist, Nepal

उच रक्तचापमा औषधीको समयमै प्रयोग किन जरु

Involvement with