| Dr. Om Murti Anil

Articles of Overweight and Obesity

मोटोपनाका प्रमुख कारणहरु


-Dr om Murti Anil  यदि तपाई धेरै खानुहुन्छ र प्रयाप्त शारीरिक गतिवि

Overweight and Obesity

2018-07-24


      29041

मोटोपना भएको कसरी थाहा पाउने


DR. Om Murti Anil मोटोपना थाहा पाउने धेरै तरिकाहरु छन् । यसको ...

Overweight and Obesity

2018-07-12


      13494

Involvement with